LOCAL RULES (for english version scroll down)

Buiten de baan (Regel 18.2)

Out-of-bounds wordt gedefinieerd door de lijn tussen de punten aan de baanzijde op grondniveau van witte palen en hekpalen.

Ground Under Repair (GUR)

GUR wordt gedefinieerd door blauwe palen, witte lijnen of een ‘GUR’-melding en is een No Play zone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Een vrije drop moet worden genomen als er sprake is van een belemmering door een No Play zone  Regel 16.1f.

Vaste obstakels in de buurt van putting greens (MLR F-5)

Naast de soorten van belemmering die worden beschreven in Regel 16.1a, is er, wanneer een bal in het algemene gebied ligt, ook sprake van een belemmering indien een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, zich binnen twee stoklengten van de green bevindt en binnen twee stoklengten van de bal. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

Uitzondering – Er is geen sprake van een vrije drop onder deze Plaatselijke Regel als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor overtreding van Plaatselijke Regels:

Matchplay:  verlies van een hole;

Strokeplay:  twee strafslagen.

Tijdelijke Plaatselijke Regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord in het clubhuis en zijn verkrijgbaar bij de caddiemaster.

BAANINFORMATIE

Afstanden: Alle aangegeven afstanden zijn gemeten in meters tot het midden van de green:

1) op sprinklerkoppen aan beide zijden van de fairway

2) palen met blauwe ring 100 m.

3) palen met gele ring 150 m.

Oranje vlag: positie pin op de voorste helft van de green/Gele vlag: positie pin op de achterste helft van de green

Course and Slope Rating: informatie wordt gepubliceerd in de hal van de caddiemaster.

TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN: 06 – 51018888

 

 

LOCAL RULES

Out of Bounds (Rule 18.2)

Out of bounds is defined by the line between the course-side points at ground level of white stakes and fence posts.

Ground Under Repair (GUR)

GUR is defined by blue stakes, white lines, or a ‘GUR’ notice and is a no play zone that is to be treated as an abnormal course condition. Free relief must be taken from interference by the No Play Zone under Rule 16.1f.

Immovable Obstructions Close to Putting Greens (MLR F-5)

In addition to the types of interference described in Rule 16.1a, when a ball lies in the general area, interference also exists if an immovable obstruction is on the player’s line of play, is within two club-lengths of the putting green, and is within two club-lengths of the ball. The player may take relief under Rule 16.1b.

Exception – There is no relief under this Local Rule if the player chooses a line of play that is clearly unreasonable.

Penalty for Breach of Local Rules:

Matchplay – loss of hole; Strokeplay – two strokes.

Temporary Local Rules are published on the notice board in the clubhouse and available at the caddiemaster.

COURSE INFORMATION

Distances: All distances indicated are measured in metres to the centre of the green:

1) on sprinkler heads on both sides of the fairway
2) posts with blue ring 100 m.
3) posts with yellow ring 150 m.

Orange flag: pin positioned on the front half of the green/Yellow flag: pin positioned on the back half of the green.

Course and Slope Rating: information is published in the hall of the caddiemaster.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: 06 – 51018888