Disclaimer voor Kennemergolf.nl
Kennemergolf.nl (Kamer van Koophandel: 40594140), hierna te noemen KG&CC, verleent u hierbij toegang tot kennemergolf.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. KG&CC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
KG&CC spant zich in om de inhoud van kennemergolf.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de gevolgen van dergelijke onvolledig- en/of onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De op Kennemergolf.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KG&CC. In het bijzonder zijn alle prijzen op Kennemergolf.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Kennemergolf.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KG&CC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectueel eigendom
Alle eventuele rechten van intellectueel eigendom betreffende deze website waaronder daarin opgenomen materialen, alles in de ruimste zin, liggen bij KG&CC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KG&CC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.